Allmänna villkor Medpeople

1. Allmänt och definitioner

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för användning av den tjänst som vid var tid tillhandahålls av Dynamic Workforce North AB, org. nr 559072-2699 (”Medpeople”).

1.2 Medpeople tillhandahåller en app vid namn Medpeople (”Appen”). I Appen kan vårdpersonal (”Användaren”) söka efter och ansöka om att utföra vårdrelaterade uppdrag som konsult (”Uppdrag”) hos vårdgivare (”Tjänsten”).

1.3 När Användaren registrerar sitt användarkonto accepterar Användaren också Avtalsvillkoren, som tillsammans med Användarens registrering av användarkontot utgör avtalet mellan Användaren och Medpeople (”Avtalet”).

2. Användarkonto

2.1 Användaren måste skapa ett användarkonto i Appen innan Tjänsten kan användas. Användaren ansvarar för att informationen som lämnas är riktig, uppdaterad och fullständig. Användarkontot är personligt, och Användaren måste hålla lösenordet väl skyddat och inte ge någon annan tillgång till Tjänsten genom användarkontot.

3. Tjänsten, Uppdrag och behörighet

3.1 Tjänsten ger Användaren möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med vårdgivare som är i behov av vårdrelaterade konsulttjänster. I Tjänsten kan Användaren söka efter tillgängliga Uppdrag och anmäla sig för Uppdrag som Användaren vill utföra. Om Användaren är aktuell för att utföra ett Uppdrag kommer Användaren att meddelas detta i Tjänsten.

3.2 För att vara behörig att använda Tjänsten måste Användaren tillhöra någon av följande yrkesgrupper:

  • Legitimerad läkare;
  • Legitimerad sjuksköterska; eller
  • Undersköterska.

3.3 Innan Användaren kan använda Tjänsten och ansöka om Uppdrag kommer Medpeople att kontrollera att Användaren är legitimerad som hälso- och sjukvårdspersonal samt om det förekommer några tillsyns- och klagomålsärenden mot Användaren. Medpeople gör dels en kontroll mot Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) som förs av Socialstyrelsen, och dels en kontroll om eventuella tillsyns- och klagomålsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter den initiala kontrollen utförs kontrollen halvårsvis. Legitimationskontrollen genomförs bara om Användaren har ett yrke på hälso- och sjukvårdens område med legitimationskrav. Medpeople kan efter eget gottfinnande neka Användaren att använda Tjänsten baserat på utfallet av ovan nämnda kontroller.

3.4 Användaren garanterar, genom att acceptera Avtalsvillkoren, att Användaren:

  • tillhör någon av de ovan angivna yrkesgrupperna och är legitimerad som hälso- och sjukvårdspersonal (om Användarens yrke har ett legitimationskrav);
  • har full behörighet att utföra de Uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra;
  • har den utbildning och de kvalifikationer som krävs för att utföra de Uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra;
  • har nödvändiga tillstånd från relevanta myndigheter eller andra tredje parter; och
  • inte är oförmögen, obehörig eller av andra skäl olämplig för att utföra de Uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra.

3.5 När Användaren utför ett Uppdrag måste utförandet vara av sådan kvalitet som kan förväntas av mycket skicklig hälso- och sjukvårdspersonal, samt i enlighet med gällande etiska och professionella riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal. Utförandet av ett Uppdrag måste alltid ske i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

3.6 En anmälan för att utföra ett Uppdrag är bindande. Specifika detaljer, såsom tid, plats och ersättning, framgår av Uppdragets beskrivning.

4. Egenanställning

4.1 För att ta Uppdrag måste Användaren vara egenanställd hos Frilans Finans AB (”Frilans Finans”). Användarens egenanställning regleras av Frilans Finans allmänna villkor och anställningsavtalet. En förutsättning för att ansöka om- och ta Uppdrag som egenanställd är att Användaren har läst, förstått och godkänt Frilans Finans allmänna villkor.

4.2 Innan Användaren påbörjar utförandet av ett specifikt Uppdrag, måste Användaren försäkra sig om att det specifika Uppdraget har godkänts av Frilans Finans, så att Frilans Finans ansvarsförsäkring gäller för Uppdraget.

4.3 När Användaren skapar ett användarkonto i Appen delas Användarens uppgifter med Frilans Finans för att skapa och administrera Användarens egenanställning. Mer information framgår i avsnittet om personuppgiftshantering nedan.

4.4 När Användaren har utfört ett Uppdrag i enlighet med beskrivningen av Uppdraget, Avtalsvillkoren samt andra eventuella avtal, riktlinjer och instruktioner för Uppdraget, är Användaren berättigad till den ersättning som angavs för Uppdraget i Tjänsten, exklusive skatt. Ersättningen betalas ut i form av lön från Frilans Finans i enlighet med Frilans Finans allmänna villkor och Användarens anställningsavtal.

5. Licens till Appen

5.1 Förutsatt att Användaren uppfyller Avtalsvillkoren så ger Medpeople Användaren en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten via sitt användarkonto samt att använda Appen på sin Android- eller iOS-enhet.

5.1 Användaren får inte använda, kopiera eller överföra Appen, eller delar därav, på annat sätt än vad som tillåts enligt Avtalet. Användaren får inte heller förändra, utveckla eller skapa tillägg till Tjänsten och Appen.

5.2 Användaren får inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt tillåta tredje part att, direkt eller indirekt, förfoga eller på annat sätt använda Tjänsten och Appen.

5.3 Användaren får inte dekompilera, använda s.k. reverse engineering eller på annat sätt försöka återskapa Tjänstens och Appens källkod, eller skapa säkerhetskopior, utöver vad som anges i tvingande lag.

5.4 Användaren får endast använda Tjänsten i enlighet med Avtalsvillkoren och Medpeoples instruktioner för användning av Tjänsten, samt i enlighet med gällande lagstiftning. Inget innehåll som är olagligt, integritetskränkande eller oetiskt eller som skäligen kan befaras användas för sådana olagliga, integritetskränkande eller oetiska syften får hanteras inom ramen för Tjänsten. Användaren får inte använda Tjänsten eller Appen på något sätt som kan inkräkta på någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet tillhörande Medpeople eller tredje part.

5.5 Medpeople har rätt att stänga av Användaren utan förvarning om Användaren använder Tjänsten eller Appen i strid med Avtalsvillkoren.

6. Parternas ställning

6.1 Medpeople och Användaren är överens om att Användaren är egenanställd genom Frilans Finans och att användningen av Tjänsten inte konstituerar något anställningsförhållande mellan Medpeople och Användaren.

6.2 Om Användaren skulle anses anställd hos Medpeople enligt tillämplig svensk lagstiftning och Medpeople därför måste erlägga skatter och avgifter eller i övrigt ådrar sig kostnader och andra förpliktelser på grund av detta, ska Användaren ersätta Medpeople för samtliga sådana kostnader.

7. Ansvarsbegränsning och skadeslöshet

7.1 Tjänsten och Appen tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och användningen av Tjänsten är Användarens ansvar. Medpeople lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgänglighet, kvalitet, duglighet för något särskilt syfte, lämplighet eller riktighet av Tjänsten och Appen.

7.2 Med undantag för skada som orsakats av Medpeople grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande, ansvarar Medpeople inte gentemot Användaren eller någon tredje part för någon utebliven vinst, inkomstförlust, eller någon indirekt skada såsom men inte begränsat till förlust av data eller följdskada av något slag, som uppkommer på grund av eller i samband med Medpeoples tillhandahållande av Tjänsten, Användarens nyttjande av Tjänsten, oförmåga att använda Tjänsten eller för skada som uppkommer i samband med ett Uppdrags utförande. Medpeople är inte ansvarig gentemot Användaren för några krav från tredje man som riktas mot Användaren.

7.3 Användaren och Medpeople är överens om att Medpeoples sammanlagda skadeståndsansvar gentemot Användaren ska vara begränsat till max fem tusen (5 000) kronor per år.

7.4 Tjänsten kan komma att innehålla information eller innehåll från tredje part, exempelvis gällande beskrivningar av Uppdrag. Den tredje parten är ansvarig för innehållet, dess ursprung och presentation. Medpeople kan inte undra några omständigheter hållas ansvarig för att information från tredje part är saklig, korrekt eller relevant.

7.5 Användaren ska hålla Medpeople skadeslöst från samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som åsamkas Medpeople, eller tredje man, på grund av Användarens brott mot Avtalsvillkoren, inklusive men ej begränsat till missbruk av Tjänsten, användning av Tjänsten utan innehav av exempelvis legitimation, erforderliga tillstånd och/eller andra applicerbara krav eller utförande av Uppdraget.

7.6 Användaren åtar sig vidare att på egen bekostnad försvara och hålla Medpeople skadeslöst om krav riktas eller talan förs mot Medpeople om intrång i tredje mans immateriella rättigheter på grund av innehåll som Användaren fört in i Tjänsten samt för sådana krav som annars uppkommit i anslutning till Användarens användning av Tjänsten.

8. Personuppgifter

8.1 Medpeople samlar in personuppgifter när Användaren registrerar sig för ett användarkonto. Om Användaren kontaktar Medpeople och uppger personuppgifter kommer även dessa samlas in och behandlas. Vid registrering ombeds Användaren ange namn, kontaktinformation, information om Användarens yrke och utbildning, konto för utbetalning av lön samt personnummer. Användaren kan bli ombedd att lämna ytterligare personuppgifter i samband med ansökan om ett specifikt Uppdrag.

8.2 Medpeople samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla Tjänsten och för att kommunicera med Användaren inom ramen för Tjänsten. Medpeople behandlar även dessa personuppgifter i syfte att förbättra kvaliteten på Tjänsten. Användarens personnummer behandlas enbart för att utföra kontroller mot i Avtalsvillkoren angivna register förda av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, samt för löneadministration. Medpeople kan komma att skicka information till Användaren som rör Tjänsten. Om Användaren inte längre vill få marknadsföringsrelaterad information från Medpeople kan Användaren välja att avregistrera sig genom att kontakta Medpeople.

8.3 Medpeople lämnar information om Användarens namn, kontaktinformation och konto för utbetalning av lön till Frilans Finans för att Frilans Finans ska kunna administrera egenanställningen, betala ut lön för utförda Uppdrag och hantera försäkringar. Frilans Finans är personuppgiftsbiträde och Medpeople är personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter.

8.4 Medpeople lämnar information om Användarens namn, kontaktinformation, yrke, yrkeslegitimation, utbildning och eventuellt specialistområde till vårdgivare i samband med att Användaren ansöker om att utföra ett specifikt Uppdrag. Vårdgivaren är personuppgiftsbiträde och Medpeople är personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter.

8.5 För lagring och behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av Appen och Tjänsten använder Medpeoples lagringstjänsten Amazon Web Services (AWS). Personuppgifterna kommer enbart att behandlas och lagras inom EU/EES.

8.6 Användaren har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ut ett registerutdrag över personuppgifter som Medpeople lagrar och behandlar. Begäran måste skickas in skriftligen till Medpeople på adressen nedan och vara underskriven av Användaren.

8.7 Användaren har rätt att motsätta sig Medpeoples behandling av personuppgifter. Konsekvensen av att Användaren motsätter sig Medpeoples behandling kan bli att Användaren inte längre kan använda Tjänsten.

8.8 Om Användaren vill radera sitt konto, ska Användaren kontakta Medpeople enligt kontaktuppgifterna nedan. Om Användaren raderar sitt användarkonto och slutar använda Tjänsten, kommer Medpeople att radera Användarens uppgifter inom trettio (30) dagar.

8.9 Frågor rörande Medpeoples personuppgiftsbehandling ska skickas till:

Dynamic Workforce North AB
c/o SUP46
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
[email protected]

9. Immateriella rättigheter

9.1 All upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i Tjänsten och Appen tillhör Medpeople och/eller tredje man. Ingenting i Avtalsvillkoren ger Användaren en rättighet eller licens att använda någon upphovsrätt, varumärke, eller annan immateriell rättighet som ägs eller kontrolleras av Medpeople.

9.2 Användaren erhåller endast den begränsade rätten att använda Appen och Tjänsten som särskilt framgår av dessa Avtalsvillkor.

10. Force majeure

10.1 Om Medpeople eller Användaren förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalsvillkoren på grund av omständighet som man inte rimligen kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, fel i det allmänna data-, telefon- eller mobiltelefonnätet samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.

11. Giltighetstid och avslutande

11.1 Avtalet är giltigt tills vidare från det datum Användaren accepterat Avtalsvillkoren. Användaren och Medpeople kan när som helst säga upp Avtalet. Om Användaren har ansökt om att få utföra eller utför ett Uppdrag, gäller Avtalet trots Användarens uppsägning till dess Uppdraget är utfört och avslutat.

12. Övriga villkor

12.1 Medpeople förbehåller sig rätten att ändra Avtalsvillkoren. Användaren kommer i så fall att informeras via e-post trettio (30) dagar innan de nya Avtalsvillkoren börjar att gälla. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att information har skickats till angiven e-postadress om att Avtalsvillkoren har ändrats, samtycker Användaren till att vara bunden av de ändrade Avtalsvillkoren.

12.2 Medpeople kan efter eget gottfinnande och när som helst ändra i eller upphöra med Tjänsten och Appen. Användaren accepterar att Medpeople inte ansvarar gentemot Användaren eller någon tredje part för sådan ändring eller upphörande.

12.3 Användaren har inte rätt att överlåta några rättigheter eller skyldigheter under Avtalsvillkoren utan skriftligt godkännande från Medpeople.

12.4 Medpeople har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag i samma koncern som Medpeople eller till tredje man i anslutning till en överlåtelse av alla eller väsentligen alla Medpeoples tillgångar.

13. Lagval och tvistelösning

13.1 Avtalsvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler.

13.2 Tvist eller krav som uppstår mellan Användaren och Medpeople med grund i Avtalet eller Användarens användning av Tjänsten, ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

14. Avbokning

14.1 Avbokningar som görs av Vårdgivare på ett redan avtalat uppdrag ska ske i rimlig tid innan uppdragsstart så att berörd Utförare ska ges tid att hitta ett nytt Uppdrag. Vid avbokning ska Vårdgivaren kontakta berörd Utförare samt Medpeople för att informera om detta. Vårdgivaren ombeds även att lämna ett legitimt skäl till avbokningen.