Kvalitetsledningssystem – ISO 9001:2015

2017-09-02, har följande policy upprättats för Dynamic Workforce North AB (Medpeople) nedan kallat ”företaget”.

Bakgrund
Företagets Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

Syfte
Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, tjänster och kundservice.

Riktlinjer
Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet strävar företaget efter att använda den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

Kundtillfredsställelse
Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden
 • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder
 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon
 • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda tjänster

Medarbetartillfredställelse
En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
 • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar framgång
 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning

Ägartillfredställelse
Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Därför

 • ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad
 • är målbilden klar och kommunicerad

Samhälle
Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför

 • följer vi de lagar och förordningar som råder 
 • men även företagets etiska regler och policys

Ständiga förbättringar
Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför

 

 • baserar vi våra beslut på fakta och mätningar
 • förbättrar vi kontinuerlig vårt kvalitetsledningssystem
 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
 • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker
 • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.