Kvalitetsledningssystem – ISO 9001:2015

2017-09-02, har följande policy upprättats för Medpeople AB nedan kallat ”företaget”.

Uppdaterad 2023-10-01

Bakgrund  🎯

Företagets Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

Syfte 🌟

Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, tjänster och kundservice.

Riktlinjer 📋

Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder företaget den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

 

Kundtillfredsställelse  ❤️

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför

 • utgår vi från kundens behov och krav, t ex

– kontroller görs
– kompetens verifieras
– förväntningar efterlevs 
– genom hög levereras av konsulter

 • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder
 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon
 • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda digitala tjänster

   

Medarbetartillfredsställelse 😃

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag (där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens har betydelse för helheten) 
 • värnar vi om en hälsosam arbetsmiljö, fysiskt och psykiskt
 • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar den så ofta vi kan
 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning

 

Ägartillfredställelse 🚀

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Därför

 • ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad
 • är målbilden klar och kommunicerad

   

Samhälle  🌐

Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför

 • följer vi de lagar och förordningar som råder 
 • men även företagets etiska regler och policys

 

Ständiga förbättringar   💯

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar. Därför

 • baserar vi våra beslut på fakta och mätningar
 • förbättrar vi kontinuerlig vårt kvalitetsledningssystem
 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
 • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker
 • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.