Allmänna villkor – Medpeople (Boujee AB)

1. Allmänt och definitioner

1.1 Dessa användarvillkor för vårdarbetare (”Användarvillkoren”) gäller för användning av den tjänst som vid var tid tillhandahålls av Boujee AB, org. nr 559158-5095 (”Medpeople”).

1.2 Medpeople tillhandahåller en app vid namn Medpeople (”Appen”). I Appen kan vårdpersonal (”Användaren”) söka efter och ansöka om att utföra vårdrelaterade uppdrag som konsult (”Uppdrag”) hos vårdgivare (”Tjänsten”). I Tjänsten ingår även en möjlighet att komma i kontakt med vårdgivare som publicerat rekryteringsannonser om anställning hos vårdgivaren (”Annonser”).

1.3 När Användaren registrerar sitt användarkonto accepterar Användaren också Användarvillkoren, som tillsammans med Användarens registrering av användarkontot och vid var tid gällande Anställningsavtal (som definieras nedan) utgör avtalet mellan Användaren och Medpeople (”Avtalet”).

 

2. Användarkonto och behörighet

2.1 Användaren måste skapa ett användarkonto i Appen innan Tjänsten kan användas. Användaren ansvarar för att informationen som lämnas är riktig, uppdaterad och fullständig. Användarkontot är personligt, och Användaren måste hålla lösenordet väl skyddat och inte ge någon annan tillgång till Tjänsten genom användarkontot.

2.2 För att vara behörig att använda Tjänsten måste Användaren tillhöra någon av följande yrkesgrupper:

  1. Legitimerad läkare; eller
  2. Legitimerad sjuksköterska.

2.3 Innan Användaren kan använda Tjänsten och ansöka om Uppdrag kommer Medpeople att kontrollera att Användaren är legitimerad som hälso- och sjukvårdspersonal samt att det inte förekommer några tillsyns- och klagomålsärenden mot Användaren. Medpeople gör dels en kontroll mot Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) som förs av Socialstyrelsen, och dels en kontroll om eventuella tillsyns- och klagomålsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter den initiala kontrollen utförs kontrollen halvårsvis. Legitimationskontrollen genomförs bara om Användaren har ett yrke på hälso- och sjukvårdens område med legitimationskrav. Medpeople kan efter eget gottfinnande neka Användaren att använda Tjänsten baserat på utfallet av ovan nämnda kontroller.

2.4 Användaren garanterar, genom att acceptera Användarvillkoren, att Användaren:

  1. tillhör någon av de ovan angivna yrkesgrupperna och är legitimerad som hälso- och sjukvårdspersonal (om Användarens yrke har ett legitimationskrav);
  2. har full behörighet att utföra de Uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra;
  3. har den utbildning, erfarenhet och de kvalifikationer som krävs för att utföra de Uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra;
  4. har nödvändiga tillstånd från relevanta myndigheter eller andra tredje parter;
  5. inte är oförmögen, obehörig eller av andra skäl olämplig för att utföra de Uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra.

3. Uppdrag om konsultarbete hos vårdgivare

3.1 Tjänsten ger Användaren möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med vårdgivare som är i behov av vårdrelaterade konsulttjänster. I Tjänsten kan Användaren söka efter tillgängliga Uppdrag och anmäla sig för Uppdrag som Användaren vill utföra. Om Användaren är aktuell för att utföra ett Uppdrag kommer Användaren att meddelas detta i Tjänsten.

3.2 När Användaren utför ett Uppdrag måste utförandet vara av sådan kvalitet som kan förväntas av skicklig och erfaren hälso- och sjukvårdspersonal, samt i enlighet med gällande etiska och professionella riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal. Utförandet av ett Uppdrag måste alltid ske i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

3.3 En anmälan för att utföra ett Uppdrag är bindande. Specifika detaljer, såsom tid, plats och ersättning, framgår av Uppdragets beskrivning.

3.4 Underskrift av anställningsavtal signeras med e-legitimationen BankID.

3.5 Om vårdgivaren väljer Användaren för att utföra ett Uppdrag kommer Användaren att anställas av Medpeople. Anställningen är en allmän visstidsanställning begränsad till den tid som anges i Medpeoples anställningsavtal. Användarens anställning regleras av Medpeoples anställningsavtal om allmän visstidsanställning (”Anställningsavtalet”).

3.6 Innan Användaren påbörjar utförandet av ett specifikt Uppdrag, måste Användaren ha läst, förstått och godkänt Anställningsavtalet.

 

4. Annonser om anställning hos vårdgivare

4.1 Tjänsten ger även Användaren möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med vårdgivare som är i behov av att anställa vårdpersonal utan Medpeople som mellanhand. I Tjänsten kan Användaren söka efter tillgängliga Annonser och ansöka till Annonser som Användare är intresserad av. I Tjänsten kan även vårdgivare kontakta Användare som är intressanta för en anställning annonserats via en Annons.

4.2 Användare väljer själva om dom vill ta anställning hos en vårdgivare som denne kommit i kontakt med via en Annons, Medpeople förmedlar enbart kontakten via Tjänsten. Medpeople tar inom denna del av Tjänsten inget ansvar för vårdgivares agerande gentemot Användare.

 

5. Licens till Appen

5.1 Förutsatt att Användaren uppfyller Användarvillkoren så ger Medpeople Användaren en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten via sitt användarkonto samt att använda Appen på sin Android- eller iOS-enhet.

5.2 Användaren får inte använda, kopiera eller överföra Appen, eller delar därav, på annat sätt än vad som tillåts enligt Användarvillkoren. Användaren får inte heller förändra, utveckla eller skapa tillägg till Tjänsten och Appen.

5.3 Användaren får inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt tillåta tredje part att, direkt eller indirekt, förfoga eller på annat sätt använda Tjänsten och Appen.

5.4 Användaren får inte dekompilera, använda s.k. reverse engineering eller på annat sätt försöka återskapa Tjänstens och Appens källkod, eller skapa säkerhetskopior, utöver vad som anges i tvingande lag.

5.5 Användaren får endast använda Tjänsten i enlighet med Användarvillkoren och Medpeoples instruktioner för användning av Tjänsten, samt i enlighet med gällande lagstiftning. Inget innehåll som är olagligt, integritetskränkande eller oetiskt eller som skäligen kan befaras användas för sådana olagliga, integritetskränkande eller oetiska syften får hanteras inom ramen för Tjänsten. Användaren får inte använda Tjänsten eller Appen på något sätt som kan inkräkta på någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet tillhörande Medpeople eller tredje part.

 

6. Ansvarsbegränsning och skadeslöshet

6.1 Tjänsten och Appen tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och användningen av Tjänsten är Användarens ansvar. Medpeople lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgänglighet, kvalitet, duglighet för något särskilt syfte, lämplighet eller riktighet av Tjänsten och Appen.

6.2 Tjänsten kan komma att innehålla information eller innehåll från tredje part, exempelvis gällande beskrivningar av Uppdrag. Den tredje parten är ansvarig för innehållet, dess ursprung och presentation. Medpeople kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för att information från tredje part är saklig, korrekt eller relevant.

 

7. Personuppgifter

7.1 Medpeople är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter som samlas in i samband med skapande av konto och vid användning av Tjänsten. Medpeople behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller, efter den 24 maj 2018, Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och Medpeoples dataskyddspolicy.

7.2 Mer information om Medpeoples behandling av personuppgifter finns i Medpeoples dataskyddspolicy.

 

8. Immateriella rättigheter

8.1 All upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i Tjänsten och Appen tillhör Medpeople och/eller tredje man. Ingenting i Användarvillkoren ger Användaren en rättighet eller licens att använda någon upphovsrätt, varumärke, eller annan immateriell rättighet som ägs eller kontrolleras av Medpeople.

8.2 Användaren erhåller endast den begränsade rätten att använda Appen och Tjänsten som särskilt framgår av dessa Användarvillkor.

 

9. Giltighetstid

9.1 Användarvillkoren gäller tills vidare. Medpeople har rätt att när som helst säga upp Användarens rätt att använda Tjänsten.

9.2 Om Användaren utför ett Uppdrag gäller Avtalet trots eventuell uppsägning av Användarens rätt att använda Tjänsten till dess Uppdraget är utfört och avslutat. Anställningsavtalet kan endast sägas upp på de sätt som framgår däri.

 

10. Övriga villkor

10.1 Om Användaren bryter mot Avtalet har Medpeople rätt att omedelbart stänga av Användaren från Tjänsten tills vidare eller avsluta Användarens användarkonto, utan något ansvar gentemot Användaren för detta.

10.2 Medpeople förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren. Användaren kommer i så fall att informeras via e-post trettio (30) dagar innan de nya Användarvillkoren börjar gälla. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter det att information har skickats till angiven e-postadress om att Användarvillkoren har ändrats, godkänner Användaren de ändrade Användarvillkoren.

10.3 Medpeople kan efter eget gottfinnande och när som helst ändra i eller upphöra med Tjänsten och Appen. Användaren accepterar att Medpeople inte ansvarar gentemot Användaren eller någon tredje part för sådan ändring eller upphörande.

10.4 Användaren har inte rätt att överlåta några rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren utan skriftligt godkännande från Medpeople.

10.5 Medpeople har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag i samma koncern som Medpeople eller till tredje man i anslutning till en överlåtelse av alla eller väsentligen alla Medpeoples tillgångar.

 

11. Tillämplig lag

11.1 Användarvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.